E.E.O.I. | |

   - .... -

Full members of the Hellenic Homeopathic Medical Society

The following doctors, members of the Hellenic Homeopathic Medical Society, are also members of the local Medical Association.

For inquiries regarding the following homeopathic doctors, please contact the HHMS at tel-fax: 210-8237771 for Athens, and at tel-fax: 2310 - 280698 for Thessaloniki.


AGGELIS DIITRIOS
THES/I

AGORAOS IOLAOS
TRIPOLI 2710-222777

ATHAASOPOULOU IOAA
PATRA 2610-334201

ALEXAI ELEI
OLARGOS 210-6518634

ALEXADROU SARATIS
THES/I 2310-273972

AIT DIITRIOS
THES/I 23920-62866

ADRIOTIS OSTAS
RILISSIA 210-8044402

ARAITIS EGALIS
ZOGRAFOU 210-7799119

ARGUROPOULOU GEORGIA
OLOS 24210-34474

ARSEIOU PARASEUAS
THES/I 2310-252312

AGIAS IOLAOS
AROUSI 210-8060922

AGIOA STELLA
THESSALOII 2310-272100

ATHIS ARISTOTELIS
OLARGOS, 6944.904.884

ALAOTE ARIADI
AO PEUI 210-8052674

ALA IDOU AGATHI
UPROS

ARIOU ASILII
.IRALEIO 210-2851297

ARSAELLI ARILEIA
THES/I 2310-314675

ASILAAIS IOLAOS
.FILADELFEIA

ASILEIADIS RISTOS
PERISTERI 210-5728931

EETIA ERGOU
ATHENS 27410-34955

EIERATOU ELEI
PAGRATI 210-7221615

LAOS ATOIOS
GALATSI 210-2923226

LETSI EUAGGELIA
AROUSI 210-8060865

GARZOIS PETROS
ALADRI 210-6724515

GARZOIS SPUROS
ALADRI 210-6724515

GARTAGAI-TSAGARAI RUSTITSA
STAATA, ATTIIS

GERAIS IOAIS
ATHENS 210-9214152

GEROTOPOULOU-POULOU LIETII
ATHENS 210-9813826

GEORGIOPOULOU EUTHUIA
ALADRI 210-6719233

GEORGIOS ARASAIS
THES/I 2310-831667

GEORGOPOULOS TASOS
THES/I

GIROUAS DIITRIOS
THES/I

GIAIS ARIDIS
THES/I 2310-831667

GIAIOTI ELEI
AOIXI 210-6216050

GIAOPOULOS ARISTEIDIS
OLARGOS 210-6517842, 6972.522521

GEGAS ASILEIOS
ALADRI 210-6834028

GIOTES EUAGGELOS
ATHENS 210-8677916

GRAPSA ARISTEA
EA SURI 210-9336740

GRITZOS IOAIS
THES/I 2310-345145

GRITZOU POLUXEI
THES/I 2310-272100

GOGOU-APA ELEI
AROUSI 210-8060922

DAASOU EUTHUIA
.IRALEIO 210-2843945

DAIA ARIA
ATHENS 210-9012903

DAAOU-ADELEAI AGGELII
ELLIIO 210-9613895

DAIILIDIS LAZAROS
THES/I 6944.264.404

DARDAGIAOPOULOS TIOS
PEIRAIAS 6972.520.676

DELIARI-DOUOGIAI OLGA
ALADRI 210-6841113

DELIIOU ALEXADRA
LUORUSI 210-2840601

DELLIOU ATHENS
THESSALOII 2310-240611

DIAEAS GEORGIOS
ILISIA 210-7213310

DIOPOULOU SOFIA
ALIDII

DOUITSA ARIA
TZITZIFIES 210-9412477

DOUPLI ELEI
THESSALOII 2310-284030

DRAGASAI ARIA
THESSALOII

DRIAS ASILIS
AATERO 210-8052671

EIRII GIAOPOULOU
THESSALOII 2310-831667

ELEUTHERIADIS IOAIS
ALIOS 210-9886888

ZAGLIS DIITRIS
ATHENS 210-6432804

ZARADOULAS ADREAS
THESSALOII 2310-850001

ZERAOS O/OS
ILISIA 210-7291125

ZIAS ASILEIOS
L. SOUZE 210-5141383

ZIROS GEORGIOS
PERISTERI 210-5712888

ZOTOU THEODORA
EOS OSOS 210-9234439

THASITI AA
THESSALOII 2310-272100

THEODORAI AIATERII
AROUSI 210-8049224

THEODORIDIS DIITRIOS
AROUSI 210-8052671

THEODORIDOU AA
THESSALOII 2310-8510035

THEODOROGLOU ARILEIA
THESSALOII 2310-349609

IOAEI IDOU URIAI
THESSALOII 2310-850001

IOAIS PSALTOGLOU
DIAATA-THES/II 2310-781271

AZATZIDIS IOLAOS
EROIA 23310-74574

AITAIDIS STELIOS
THESSALOII

ALOITSIIS PAAGIOTIS
ATHENS 210-6438519

ALOUDIS PASALIS
AG.PARASEUI 210-6000060

ALPOUZOS RISTOS
PATRA 2610-427571

AARI ELEI
THESSALOII 2310-697787

ATERAIS SPUROS
APELOIPOI

APPAROU FOTEII
GLUFADA 210-9643855

APPATOU TZOGIA
ALADRI 210-6724515

ARAGIAAI SARAGDA
THESSALOII 23920-29744

ARAOSTAS FOTIOS
PERISTERI 210-5711981

ARALOIZOS LAZAROS
LARISA 2410-283735

ARAALI-LAZAROGLOU IFIGEEIA
AGIA PARASEUI 210-6017494

ARAIA- PATAI ARA
.SURI 210-9320303

ASAPIS GIORGOS
AALA 2510-222394

ATSAIORIS PAAGIOTIS
AGRIIO 26410-44313

ATSAOUIS FOTEIOS
.IRALEIO 210-2822030

ATSAROS THOAS
ZOGRAFOU 210-7789851

ATSIOU DIITRA
THESSALOII 2310-272100

AUALIDIS OSTAS
GLUFADA 210-8940579

AUAS IOAIS
PATRA 2610-437330

EDIPAI AIATERII
ALADRI 210-8052671

EISIDOU SOFIA
THESSALOII 2310-652512

EFALAS DIITRIOS
PATRA 26221-624573

LAI SOUZAA
ALAATA 27210-26880

OORI AGDA
AIGALEO 210-5982573

OI TZOULIAA
AROUSI 210-8052671

OTOPAAGOS ASILIS
AG.PARASEUI 210-8010431

OTOU ILIOSTALATI
PURGOS 26220-27616

ORAITIS IOLAOS
PAGRATI 210-7238888

OTSAIDOU AASTASIA
OLOS 24210-34474

OUATIADIS GEORGIOS
THESSALOII 2310-850001

OUPIDOU SOFIA
THESSALOII 6945-389691

OUTSOUDAI-ATZIPLI
ATHENS IAIA 210-4904330

RATIS PETROS
THESSALOII 2310-257625

UELLOS SPUROS
PEIRAIAS 210-4138231

URIAOU DIITRIOS
THESSALOII 2310-283002

URIAOU ODUSSEAS
OULA 210-8953472

UROPOULOS GRIGORIS
THESSALOII 2310-209625

UTEAS GEORGIOS
LAIA 22310-37390

OSTATA ASILII
ATHENS 210-8675992

OSTATARAS IOAIS
THESSALOII 2310-209625

OSTATIA TSAPRATZI
THESSALOII 2310-685141

OSTOPOULOS IOLAOS
IFISIA 210-8085363

LEADITOU ITORIA
ATHENS 210-6910322

LEIADITIS AASTASIOS
APELOIPOI 210-6922716

LELOI II
DRAA

LETZA IETA EUAGGELIA
AROUSI 210-8052671

LEFAS IALIS
LESOS 22510-22100

LIAGOURIS IOAIS
THESSALOII 2310-320330

LISIEO TATIAA
ATHENS

LOUGGI ARIA
ALADRI 210-6845534

LOUAS LOUAS
UPROS

LOUAIS PAAGIOTIS
ASTROS UOURIAS 27550-51964

LUGIAS IALIS
ERATEA 210-6849656

AOS O/OS
AROUSI 210-8060008

ALOTSI TRIADA
THESSALOII 2310-855018

AZERI AGGELII
SATORII 6946-325457

AAS DIITRIOS
ILIO 210-2625715

AI AELLA
AIDARI 210-5989721

ATHATIS O/OS
PATISIA 210-8052671

ARAGOS SATOS
ATHENS 210-6420122

ARIIS GRIGORIS
AIGALEO 210-8052671

ARASTASOS
PAGRATI 210-7221209

AAIRA ASIIA
PAPAGOU 210-6512160

MEHRDAD(MIOPlAATttt) MEHRDADIAN
AOTOUPA-THES/I 2310-902883

ETALLIOU ARIATHI
THESSALOII 2310-831667

ETAXAS IOAIS
GERAKAS 213-0354565

ITELIS APOSTOLOS
THESSALOII 2310-813368

IALAI FOTEII
ATHENS 210-7794512

OSOAS IOLAOS
.IOIA 210-2753525

OUTAI ASILII
.IRALEIO 210-2823726

OUTILA POGILA
ALADRI 210-6818706

OUTA ASILEIADOU O/A
ATHOUSA 210-6665237

PADEAS ATHAASIOS
ELISSIA 210-6137891

PAET-GREIOTOU LILU
OLARGOS 210-6512536

PATOU II
THESSALOII 2310-696319

P ATSALI AS OSTAS
AROUSI

PEAOU ROXAI
IAIA 210-4964886

PELIAI ARIA
THESSALOII 6977-700399

POGILALOUT ILA
ALADRI 210-6818706

POLAIS PATELIS
PAGRATI 210-7514390

POPOS FOTIS
AROUSI 210-8052671

POTIS SOTIRIS
AO OULA 210-8052671

POULASII-SIDIROPOULOU EIRII
EROIA 23310-27321

ULOAI EFI
THESSALOII 2310-347272

OUSIDIS AESTIS
GUZI 210-6420113

ATALIA PRIAIA
AROUSI 210-6844662

OTOPOULOS GEORGIOS
APELOIPOI 210-7788080

TISPURAI AIATERII
OLARGOS 210-6535853

TOUROU FOTEII
DAFI 210-9730307

TOUFAS GEORGIOS
PURGOS 26210-28502

XATHAOU ATHENS
THESSALOII 2310-413244

OTHOOS ATHOS
GALATSI 210-2138577

OIOOAOS DIITRIOS
PERISTERI 210-2517989

OIOOIDIS THEIS
OULA 210-7012017

OIOOIDIS SPUROS
ALADRI 210-6892216

PAIZIS ATOIS
APELOIPOI 210-6456106

PAPAPAOPOULOS IOAIS
OLARGOS 210-6516615

PAPADOPOULOU ALEXADRA
APELOIPOI 210-6510557

PAPAZISIS ILIAS
ELISSIA 210-7518904

PAPAIOAOU AUSIA
LARISA 2410-259864

PAPAIOAOU PIRAEOU AI
OLOAI 210-3614725

PAPAOSTATIOU AASTASIA
THESSALOII 2310-322398

PAPAETHODIOU DIOSTHEIS
AROUSI 210-8052671

PAPAODUSSEAS SPUROS
ZOGRAFOU 210-7707792

PAPASTAUROU AIATAS-THEODOROS
OLOAI 210-7218831

PAPAFILIPPOU GEORGIOS
ETS 210-7510786

PARASEUOPOULOS ARIOS
ATHENS 210-3636380

PATERAIS STEFAOS
PAGRATI 210-7518350

PATSIAIDIS GIORGOS
SAOS 320330

PAULIDOU ARIA
AROUSI 210-8043480

PETRIS PAAGIOTIS
PREEZA 26820-24724

PETROELA EESEGU
THESSALOII 2310-422383

PETSAIS RISTOS
THESSALOII 2310-234238

PISIOS O/OS
AG.AARGUROI 210-8317087

PLAAI GEORGIA
THESSALOII 2310-232104

PLATAITIS DIITRIOS
THESSALOII 2310-241401

PRATALOS PAAGIOTIS
PERISTERI 210-5773808

PRIAIA ATALIA
AROUSI 210-6844662

PROOPIOU SADII ARISTEA
.IRALEIO 210-2818447

RAEOS RISTOS
AO ALADRI 210-8052671

ROTSI THELLETSA
GALATSI 210-2924742

SAARA ANNA
.OSOS 210-9019395

SAARA FLORETIA
OULA

SATEPERG AGOUS
GLUFADA 210-7770488

SATEPERG ATZIGEORPOU GEORGIA
GLUFADA 210-7770488

SIDIROPOULOU OLGA
THESSALOII 6974-904070

SIAI XEIA
ILISIA 210-7213310

SLAOS ALEXADROS
TIOS

SUFTI STULIAI
AIXOI 210-8940579

SPILIOTI ATHENS
ILIO 6937047308

STATHI URIAI
PEIRAIAS 210-4173272

STAATAIS O/OS
THESSALOII 2310-919588

STERGOS ZEROS IOS
RODOS 22410-40277

STRATIGAI EUGEIA
PAGRATI 210-7513845

SUIOTOU PAAGIOTA
.SURI 210-9317230

TAOUXOGLOU O/A
AG.PARASEUI 210-8216599

TAPAIS ELEUTHERIOS
ATHENS 210-7757810

TEOPOULOS ATHAASIOS
THESSALOII 2310-425656

TZARA ARIATHI
P.FALIRO 210-8958421

TZIA ATALIA
PEIRAIAS 210-4251310

THAL MATHIOU
L.S0UZE 210-5123164

TRIATAFULLOU GEORGIA
PEUI 210-6124103

TRIATAFULLOU PAAGIOTIS
ALIOS 210-9920194

TROALAIS RUSOSTOOS
THESSALOII 2310-345145

TSAGARAIS IOAIS
STAATA,ATTIIS 210-8136196

TSAIRI AEGRET
THESSALOII 2310-426485

TSAPIIS DIITRIS
THESSALOII 2310-831667

TSAASLIDIS ARISTAROS
THESSALOII 2310-320330

TSAIS IOLAOS
ARUGIAI 210-7251996

TSATAIS GEORGIOS
ILISIA 210-7213310

TSITIIDIS O/OS
ELISSIA 210-6748566

TSITSOPOULOS FILIPPOS
THESSALOII 2310-276424

TSOPELAS THODORIS
RAFIA 6945-852095

TSOUALIS XEOFO
ARGROUPOLI 210-7213310

FATI ITORIA-DIITRA
.ALADRI 210-7011844

FASAIS ALEXADROS
THESSALOII 2310-828646

FOURTOUI ATI A
AG.PARASEUI 210-6016004

FUTOPOULOS O/OS
ATERII 6932-976738

FOTIADIS ASILEIOS
THESSALOII 2310-272100

FOTOPOULOU ARIA
PAGRATI 210-7017506

ALEIDIS ARALAPOS
THESSALOII 6944-424474

ARITAIS GIORGOS
P.FALIRO 210-9833101

ATZIAROU-ATZI IRO
ATHENS 210-6913615

ATZITOUAS THOAS
THESSALOII 2310-327521

ATZITOLIOS AASTASIOS
THESSALOII 6944-528665

RISTODOULOU EIRII
PATRA 2610-999650

PSILOII AIDO
PAGRATI 210-9029328

PSURROPOULOU AA
THESSALOII 2310-281950 -
-

:
:

: ()

Email:
(, )

webmaster

: ( )

: ( greeklish)
: . HTML .