ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ Κλασικής Ομοιοπαθητικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κατηγορίες: Εκπαίδευση
Εικόνα Άρθρου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Ομοιοπαθητικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Eκπαιδευτική αναγνώριση της ομοιοπαθητικής αποτελεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ (1912/τεύχος β', 29.12.2006) της έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science in Homeopathy MSc, για ιατρούς και οδοντιάτρους-διάρκειας 2 ετών) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ιατρό Καρδιολόγο, κ. Γιώργο Χαριτάκη, , τηλ. 6944 778757 , gcharitakis@aegean.gr

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα για το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που περιέχει αρκετές πληροφορίες επί του θέματος.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 1/5/2007. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου (29/6/2007).

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

...
...
...

Αριθμ. 91178/Β7 (8)
Εγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των όρθρων 10 έως 12 του ν 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ,Α'), του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ,Α') «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α') «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου 23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τΑ') «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ... και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση) και τα Κυβερνητικά Οργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

3. Την υπ' αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β/26.4.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 8.6.2006).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 29.6.2006).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά θεραπευτικά Συστήματα -Κλασσική Ομοιοπαθητική» σύμφωνα με τα εξής:

 

Αρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά θεραπευτικά Συστήματα -Κλασσική Ομοιοπαθητική, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρ 10-12 του ν.2083/1992.

Αρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

 

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η δημιουργία, ολοκλήρωση, και μετάδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο διεπιστημονικό πεδίο των ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα στον χώρο της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, καθώς και ο καθορισμός του ρόλου της στο χώρο της υγείας. Το Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό:

α) Την μεταπτυχιακή εξειδίκευση Ιατρών και Οδοντιάτρων η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη θεωρία και εφαρμογή Ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων και ειδικότερα στον χώρο της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.

β) Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο γενικότερο γνωστικό χώρο της θεωρίας, Σχεδίασης, και των εφαρμογών Πολύπλοκων Συστημάτων, και ειδικότερα στο γνωστικό χώρο των Ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων και της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με τη Συστημική θεωρία / Συστημική Σκέψη, και γενικότερα την θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων (Αυτόνομα, Αυτοοργανωτικά / Αυτοποιητικά, Προσαρμοστικά Συστήματα), και την Βιοσημειολογία, και το ρόλο τους στη θεωρητική δόμηση και τις εφαρμογές της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και των Ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων.

γ) Την οργάνωση της γνώσης στον χώρο των ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής σε Ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια αυτού αναμένεται να είναι η συνεισφορά στην γενικότερη αναγνώριση και δόμηση καθώς και την θεσμοθέτηση του γνωστικού περιεχομένου της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και των εφαρμογών της.

δ) Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός θεσμοθετημένου προγράμματος σπουδών για την καλύτερη μετεκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

2. Βασικά στοιχεία του επιστημονικού αντικειμένου του ΠΜΣ είναι η ολιστική θεώρηση και κατ' επέκταση η διεπιστημονικότητα. Συμπεριλαμβάνονται γνωστικές περιοχές όπως της Συστημικής θεωρίας Ι Συστημικής Σκέψης (Systems Theory, Systems Thinking), η θεωρία της Πολύπλοκων Συστημάτων (Complex Systems Theory), Βιοσυστήματα (Biosystems), Βιοσημειολογία (Theory of Biosemiotics) κτλ. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν το εύρος του διεπιστημονικού πεδίου στο οποίο πρέπει να βασίζεται ένα ΠΜΣ ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων όπως η κλασσική Ομοιοπαθητική, και υποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας του μέσα σε ένα καθαρά διεπιστημονικό χώρο ο οποίος διέπεται από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και του οποίου ο πυρήνας είναι η Ολιστικότητα της Συστημικής Προσέγγισης.

3. Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, χαρακτηρίζεται από μια ευρύτατη διεπιστημονικότητα στην οποία περιέχονται τα πεδία και οι έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, περιλαμβάνονται και συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη ενός ΠΜΣ στην περιοχή αυτή, όπως παραδείγματος χάριν οι νέες τεχνολογίες και η σχεδίαση πληροφορίας και περιεχομένου που είναι απαραίτητα για την λήψη και διαχείριση εξειδικευμένης πληροφορίας που απαιτείται στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής πρακτικής.

Αρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.ΔΕ.) στα «Ολιστικά Εναλλακτικά θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική».

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στη «θεωρία, Σχεδίαση, και εφαρμογές Πολύπλοκων Συστημάτων».

 

Αρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

1. Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ιατρικών και των Οδοντιατρικών Σχολών του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992

2. Για την κτήση του Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, κάτοχοι του ΜΔΕ του παραπάνω Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή κάτοχοι ΜΔΕ άλλων Π.Μ.Σ. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Αρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

 

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 2 έτη, δηλαδή σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, γίνεται η διεξαγωγή των μαθημάτων. Κατά το τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται κυρίως με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, και πρακτικής άσκησης.

2. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) ορίζεται σε επιπλέον τρία (3) κατ' ελάχιστον ακαδημαϊκά έτη.

 

Αρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζονται ως εξής:

α. Το Π.ΜΧ υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται επί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες σύμφωνα με το πίνακα του προγράμματος σπουδών. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μία έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίων. Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Κατά την διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, και η πρακτική άσκηση. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής διαρκεί ένα εξάμηνο και αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (10) διδακτικές μονάδες, και η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε έξη (4) διδακτικές μονάδες.

β. Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.ΜΧ έχει ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στη Συστημική θεωρία / Συστημική Σκέψη 3Θ (3ΔΜ)
2. θεωρία της Ομοιοπαθητικής Ι 2θ 3ε (3ΔΜ)
3. Σχεδίαση Πληροφορίας - ιστορικό / case taking 2Θ 3ε (3ΔΜ)
4. Φαρμακολογία Ι 3Θ (3ΔΜ)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής 3ε (3ΔΜ)

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων (Αυτόνομα Συστήματα / Βιοσημειολογία) 3Θ (3ΔΜ). 2 θεωρία της Ομοιοπαθητικής II 2Θ 3ε (3ΔΜ).
3. Σχεδίαση Πληροφορίας - ιστορικό / case taking / Reportorisation Ι 3ε 2Θ 3ε (3ΔΜ).
4. Φαρμακολογία II 3Θ (3ΔΜ).
5. Πληροφοριακά Συστήματα - Εφαρμογές 3ε (3ΔΜ)

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Στοιχεία Κοινωνιολογίας/ θεωρίας Επικοινωνίας/ 3Θ (3ΔΜ). 2 Φαρμακολογία III 3Θ (3ΔΜ).
3. Σχεδίαση Πληροφορίας - ιστορικό / case taking / Reportorisation II 2Θ 3ε (3ΔΜ).
4. Κλινική άσκηση ομοιοπαθητικής - παρουσίαση ζωντανών περιστατικών 5ε (3ΔΜ).
5. Μεθοδολογία της Έρευνας 2Θ (2ΔΜ)

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
- διπλωματική εργασία (10ΔΜ)
- πρακτική άσκηση σε ομοιοπαθητικό ιατρείο (4ΔΜ)

γ. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:

i. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο σύνολο των μαθημάτων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.ΜΣ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το αρ. 12 του ν.2083/1992.
ii. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.
iii. Η συμπλήρωση 58 διδακτικών μονάδων.
2. Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται:
Η συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής σε γνωστική περιοχή συναφή με τη «Θεωρία -Σχεδίαση και τις εφαρμογές Πολύπλοκων Συστημάτων».

Αρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση αυτού του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ και διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. Στην εκτέλεση των εργαστηριακών και των λοιπών συναφών υποστηρικτικών εργασιών του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συμμετέχουν μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ. Π.) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, όπως επίσης και επισκέπτες Καθηγητές, Διδάσκοντες και Τεχνικό Προσωπικό από αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και από σχετικούς φορείς και χώρους εφαρμογής των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων, που θα ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του V2083/1992.

Αρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικο-τεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και διαφόρων χώρων εφαρμογής των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων όπως η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής στην Αλόννησο στην οποία θα πραγματοποιείται και Εργαστηριακή εξάσκηση, και Ομοιοπαθητικών Κέντρων και Ιατρείων στα οποία ασκείται η Κλασσική Ομοιοπαθητική από ιατρούς μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Αρθρο 10
Διάρκεια

Το παρόν ΠΜΣ θα προσφέρεται έως το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014.

Αρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ. υπολογίζεται συνολικά σε 320.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 140.000,00 *
β) Συνέδρια, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 10.000,00
γ) Μετακινήσεις 30.000,00
δ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000,00
ε) Υποτροφίες 10.000,00
στ) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων 80.000,00
ζ) Αναλώσιμα 10.000,00
η) Δημοσιότητα 15.000,00
θ) Αλλες δαπάνες 20.000,00
Γενικό σύνολο 320.000,00

2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι: α) Δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών β) Χρηματοδότηση από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όπως π.χ. μέσα από ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΈΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ. γ) Αλλα Ερευνητικά προγράμματα δ) Χορηγίες και δωρεές.

Αρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα σχετικά θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

-