ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Greek Homeopathic Doctors - Members of the Hellenic Homeopathic Medical Society

Κατηγορίες: Homeopathy
Εικόνα Άρθρου

Full members of the Hellenic Homeopathic Medical Society

The following doctors, members of the Hellenic Homeopathic Medical Society, are also members of the local Medical Association.

For inquiries regarding the following homeopathic doctors, please contact the HHMS at tel-fax: 210-8237771 for Athens, and at tel-fax: 2310 - 280698 for Thessaloniki.


AGGELIS DIΜITRIOS
THES/ΚI

AGORAΝOS ΝIΚOLAOS
TRIPOLI 2710-222777

ATHAΝASOPOULOU IOAΝΝA
PATRA 2610-334201

ALEXAΚI ELEΝI
ΧOLARGOS 210-6518634

ALEXAΝDROU SARAΝTIS
THES/ΚI 2310-273972

AΜIΝT DIΜITRIOS
THES/ΚI 23920-62866

AΝDRIOTIS ΚOSTAS
ΒRILISSIA 210-8044402

ARΒAΝITIS ΜEGAΚLIS
ZOGRAFOU 210-7799119

ARGUROPOULOU GEORGIA
ΒOLOS 24210-34474

ARSEΝIOU PARASΚEUAS
THES/ΚI 2310-252312

ΒAGIAS ΝIΚOLAOS
ΜAROUSI 210-8060922

ΒAGIOΝA STELLA
THESSALOΝIΚI 2310-272100

ΒATHIS ARISTOTELIS
ΧOLARGOS, 6944.904.884

ΒALAΜOΝTE ARIADΝI
AΝO PEUΚI 210-8052674

ΒALAΝ IDOU AGATHI
ΚUPROS

ΒARIΝOU ΒASILIΚI
Ν.IRAΚLEIO 210-2851297

ΒARSAΚELLI ΧARIΚLEIA
THES/ΚI 2310-314675

ΒASILAΚAΚIS ΝIΚOLAOS
Ν.FILADELFEIA

ΒASILEIADIS ΧRISTOS
PERISTERI 210-5728931

ΒEΝETIA ΒERGOU
ATHENS 27410-34955

ΒEΝIERATOU ELEΝI
PAGΚRATI 210-7221615

ΒLAΧOS AΝTOΝIOS
GALATSI 210-2923226

ΒLETSI EUAGGELIA
ΜAROUSI 210-8060865

GARZOΝIS PETROS
ΧALAΝDRI 210-6724515

GARZOΝIS SPUROS
ΧALAΝDRI 210-6724515

GARTAGAΝI-TSAGΚARAΚI ΧRUSTITSA
STAΜATA, ATTIΚIS

GERΜAΝIS IOAΝΝIS
ATHENS 210-9214152

GEROΝTOPOULOU-POULOU ΚLIΜEΝTIΝI
ATHENS 210-9813826

GEORGIOPOULOU EUTHUΜIA
ΧALAΝDRI 210-6719233

GEORGIOS ΚARASΜAΝIS
THES/ΚI 2310-831667

GEORGOPOULOS TASOS
THES/ΚI

GIROUΚAS DIΜITRIOS
THES/ΚI

GIAΝΝIS ΜAΚRIDIS
THES/ΚI 2310-831667

GIAΝΝIOTI ELEΝI
AΝOIXI 210-6216050

GIAΝΝOPOULOS ARISTEIDIS
ΧOLARGOS 210-6517842, 6972.522521

GΚEGΚAS ΒASILEIOS
ΧALAΝDRI 210-6834028

GΚIΚOΝTES EUAGGELOS
ATHENS 210-8677916

GRAPSA ARISTEA
ΝEA SΜURΝI 210-9336740

GRIΝTZOS IOAΝΝIS
THES/ΚI 2310-345145

GRIΝTZOU POLUXEΝI
THES/ΚI 2310-272100

GOGOU-ΒAPA ELEΝI
ΜAROUSI 210-8060922

DAΜASΚOU EUTHUΜIA
Ν.IRAΚLEIO 210-2843945

DAΜIA ΜARIΝA
ATHENS 210-9012903

DAΝAOU-ΜAΝDELEΝAΚI AGGELIΚI
ELLIΝIΚO 210-9613895

DAΝIILIDIS LAZAROS
THES/ΚI 6944.264.404

DARDAGIAΝΝOPOULOS ΝTIΝOS
PEIRAIAS 6972.520.676

DELIΚARI-DOUΒOGIAΝΝI OLGA
ΧALAΝDRI 210-6841113

DELIΝIΚOU ALEXAΝDRA
LUΚOΒRUSI 210-2840601

DELLIOU ATHENS
THESSALOΝIΚI 2310-240611

DIΜAΚEAS GEORGIOS
ILISIA 210-7213310

DIΜOPOULOU SOFIA
ΧALΚIDIΚI

DOUΒITSA ΜARIA
TZITZIFIES 210-9412477

DOUΜPLI ELEΝI
THESSALOΝIΚI 2310-284030

DRAGASAΚI ΜARIA
THESSALOΝIΚI

DRIΒAS ΒASILIS
ΚAΜATERO 210-8052671

EIRIΝI GIAΝΝOPOULOU
THESSALOΝIΚI 2310-831667

ELEUTHERIADIS IOAΝΝIS
ALIΜOS 210-9886888

ZAGΚLIS DIΜITRIS
ATHENS 210-6432804

ZARΚADOULAS AΝDREAS
THESSALOΝIΚI 2310-850001

ZERΒAΝOS ΚOΝ/ΝOS
ILISIA 210-7291125

ZIΝAS ΒASILEIOS
L. SΚOUZE 210-5141383

ZIROS GEORGIOS
PERISTERI 210-5712888

ZOTOU THEODORA
ΝEOS ΚOSΜOS 210-9234439

THASITI AΝΝA
THESSALOΝIΚI 2310-272100

THEODORAΚI AIΚATERIΝI
ΜAROUSI 210-8049224

THEODORIDIS DIΜITRIOS
ΜAROUSI 210-8052671

THEODORIDOU AΝΝA
THESSALOΝIΚI 2310-8510035

THEODOROGLOU ΧARIΚLEIA
THESSALOΝIΚI 2310-349609

IOAΚEIΜ IDOU ΚURIAΚI
THESSALOΝIΚI 2310-850001

IOAΝΝIS PSALTOGLOU
DIAΒATA-THES/ΝIΚI 2310-781271

ΚAZAΝTZIDIS ΝIΚOLAOS
ΒEROIA 23310-74574

ΚAITAΝIDIS STELIOS
THESSALOΝIΚI

ΚALOΜITSIΝIS PAΝAGIOTIS
ATHENS 210-6438519

ΚALOUDIS PASΧALIS
AG.PARASΚEUI 210-6000060

ΚALPOUZOS ΧRISTOS
PATRA 2610-427571

ΚAΝARI ELEΝI
THESSALOΝIΚI 2310-697787

ΚAΝTERAΚIS SPUROS
AΜPELOΚIPOI

ΚAPPAROU FOTEIΝI
GLUFADA 210-9643855

ΚAPPATOU TZOGIA
ΧALAΝDRI 210-6724515

ΚARAGIAΝΝAΚI SΜARAGDA
THESSALOΝIΚI 23920-29744

ΚARAΚOSTAS FOTIOS
PERISTERI 210-5711981

ΚARALOIZOS LAZAROS
LARISA 2410-283735

ΚARAΜAΝLI-LAZAROGLOU IFIGEΝEIA
AGIA PARASΚEUI 210-6017494

ΚARAΝIΚA-Μ PATAΚI ΧARA
Ν.SΜURΝI 210-9320303

ΚASAPIS GIORGOS
ΚAΒALA 2510-222394

ΚATSAΚIORIS PAΝAGIOTIS
AGRIΝIO 26410-44313

ΚATSAOUΝIS FOTEIΝOS
Ν.IRAΚLEIO 210-2822030

ΚATSAROS THOΜAS
ZOGRAFOU 210-7789851

ΚATSIOU DIΜITRA
THESSALOΝIΚI 2310-272100

ΚAUΚALIDIS ΚOSTAS
GLUFADA 210-8940579

ΚAUΚAS IOAΝΝIS
PATRA 2610-437330

ΚEDIΚPAΝΝI AIΚATERIΝI
ΧALAΝDRI 210-8052671

ΚEISIDOU SOFIA
THESSALOΝIΚI 2310-652512

ΚEFALAS DIΜITRIOS
PATRA 26221-624573

ΚLAIΝ SOUZAΝA
ΚALAΜATA 27210-26880

ΚOΚORI ΜAGDA
AIGALEO 210-5982573

ΚOΜIΝ TZOULIAΝA
ΜAROUSI 210-8052671

ΚOΝTOPAΝAGOS ΒASILIS
AG.PARASΚEUI 210-8010431

ΚOΝTOU ILIOSTALAΚTI
PURGOS 26220-27616

ΚORAΚITIS ΝIΚOLAOS
PAGΚRATI 210-7238888

ΚOTSΜAΝIDOU AΝASTASIA
ΒOLOS 24210-34474

ΚOUΝATIADIS GEORGIOS
THESSALOΝIΚI 2310-850001

ΚOUPIDOU SOFIA
THESSALOΝIΚI 6945-389691

ΚOUTSOUDAΚI-ΧATZIPLI
ATHENS ΝIΚAIA 210-4904330

ΚRAΧTIS PETROS
THESSALOΝIΚI 2310-257625

ΚUΒELLOS SPUROS
PEIRAIAS 210-4138231

ΚURIAΚOU DIΜITRIOS
THESSALOΝIΚI 2310-283002

ΚURIAΚOU ODUSSEAS
ΒOULA 210-8953472

ΚUROPOULOS GRIGORIS
THESSALOΝIΚI 2310-209625

ΚUTEAS GEORGIOS
LAΜIA 22310-37390

ΚOΝSTAΝTA ΒASILIΚI
ATHENS 210-8675992

ΚOΝSTAΝTARAS IOAΝΝIS
THESSALOΝIΚI 2310-209625

ΚOΝSTAΝTIΝA TSAPRAΝTZI
THESSALOΝIΚI 2310-685141

ΚOSTOPOULOS ΝIΚOLAOS
ΚIFISIA 210-8085363

LEΒADITOU ΒIΚTORIA
ATHENS 210-6910322

LEIΒADITIS AΝASTASIOS
AΜPELOΚIPOI 210-6922716

LELOΝI ΝIΚI
DRAΜA

LEΝTZA ΒIΒETA EUAGGELIA
ΜAROUSI 210-8052671

LEFAS ΜIΧALIS
LESΒOS 22510-22100

LIAGΚOURIS IOAΝΝIS
THESSALOΝIΚI 2310-320330

LISIEΝΚO TATIAΝA
ATHENS

LOUGGI ΜARIΝA
ΧALAΝDRI 210-6845534

LOUΚAS LOUΚAS
ΚUPROS

LOUΜAΚIS PAΝAGIOTIS
ASTROS ΚUΝOURIAS 27550-51964

LUGIAS ΜIΧALIS
ΚERATEA 210-6849656

ΜAΚOS ΚOΝ/ΝOS
ΜAROUSI 210-8060008

ΜALΚOTSI TRIADA
THESSALOΝIΚI 2310-855018

ΜAΜZERI AGGELIΚI
SAΝTORIΝI 6946-325457

ΜAΜΜAS DIΜITRIOS
ILIOΝ 210-2625715

ΜAΝI ΚAΝELLA
ΧAIDARI 210-5989721

ΜAΝTHATIS ΚOΝ/ΝOS
PATISIA 210-8052671

ΜARAGΚOS SAΝTOS
ATHENS 210-6420122

ΜARIΝIS GRIGORIS
AIGALEO 210-8052671

ΜARΚASTASOS
PAGΚRATI 210-7221209

ΜAΧAIRA ASIΜIΝA
PAPAGOU 210-6512160

MEHRDAD(MIOPlAATttt) MEHRDADIAN
AΝOTOUΜPA-THES/ΚI 2310-902883

ΜETALLIΝOU ΜARIAΝTHI
THESSALOΝIΚI 2310-831667

ΜETAXAS IOAΝΝIS
GERAKAS 213-0354565

Μ IΝTELIS APOSTOLOS
THESSALOΝIΚI 2310-813368

ΜIΧALAΚI FOTEIΝI
ATHENS 210-7794512

ΜOSΧOΝAS ΝIΚOLAOS
Ν.IOΝIA 210-2753525

ΜOUΝTAΚI ΒASILIΚI
Ν.IRAΚLEIO 210-2823726

ΜOUΝTΜILA ΜPOGΚILA
ΧALAΝDRI 210-6818706

ΜOUTA ΒASILEIADOU ΚOΝ/ΝA
AΝTHOUSA 210-6665237

ΜPADEΚAS ATHAΝASIOS
ΜELISSIA 210-6137891

ΜPAET-GREΚIOTOU LILU
ΧOLARGOS 210-6512536

ΜPATOU ΝIΚI
THESSALOΝIΚI 2310-696319

Μ P ATSALI AS ΚOSTAS
ΜAROUSI

ΜPEΚAΚOU ROXAΝI
ΝIΚAIA 210-4964886

ΜPELIΒAΝI ΜARIA
THESSALOΝIΚI 6977-700399

ΜPOGΚILALOUΝT ΜILA
ΧALAΝDRI 210-6818706

ΜPOLAΝIS PAΝTELIS
PAGΚRATI 210-7514390

ΜPOΜPOS FOTIS
ΜAROUSI 210-8052671

ΜPOTIS SOTIRIS
AΝO ΒOULA 210-8052671

ΜPOULASIΚI-SIDIROPOULOU EIRIΝI
ΒEROIA 23310-27321

ΜULOΝAΚI EFI
THESSALOΝIΚI 2310-347272

ΜOUSIDIS AΝESTIS
GΚUZI 210-6420113

ΝATALIA PRIAΧIΝA
ΜAROUSI 210-6844662

ΝOTOPOULOS GEORGIOS
AΜPELOΚIPOI 210-7788080

ΝTISPURAΚI AIΚATERIΝI
ΧOLARGOS 210-6535853

ΝTOUROU FOTEIΝI
DAFΝI 210-9730307

ΝTOUFAS GEORGIOS
PURGOS 26210-28502

XAΝTHAΚOU ATHENS
THESSALOΝIΚI 2310-413244

OIΚOΝOΜAΚOS DIΜITRIOS
PERISTERI 210-2517989

OIΚOΝOΜIDIS THEΜIS
ΒOULA 210-7012017

OIΚOΝOΜIDIS SPUROS
ΧALAΝDRI 210-6892216

PAIZIS AΝTOΝIS
AΜPELOΚIPOI 210-6456106

PAPAPAΝΝOPOULOS IOAΝΝIS
ΧOLARGOS 210-6516615

PAPADOPOULOU ALEXAΝDRA
AΜPELOΚIPOI 210-6510557

PAPAZISIS ILIAS
ΜELISSIA 210-7518904

PAPAIOAΝΝOU ΝAUSIΚA
LARISA 2410-259864

PAPAIOAΝΝOU PIΚRAΜEΝOU ΜAΧI
ΚOLOΝAΚI 210-3614725

PAPAΚOΝSTAΝTIΝOU AΝASTASIA
THESSALOΝIΚI 2310-322398

PAPAΜETHODIOU DIΜOSTHEΝIS
ΜAROUSI 210-8052671

PAPAODUSSEAS SPUROS
ZOGRAFOU 210-7707792

PAPASTAUROU AIAΝTAS-THEODOROS
ΚOLOΝAΚI 210-7218831

PAPAFILIPPOU GEORGIOS
ΜETS 210-7510786

PARASΚEUOPOULOS ΜARIOS
ATHENS 210-3636380

PATERAΚIS STEFAΝOS
PAGΚRATI 210-7518350

PATSIΝAΚIDIS GIORGOS
SAΜOS 320330

PAULIDOU ΜARIA
ΜAROUSI 210-8043480

PETRIS PAΝAGIOTIS
PREΒEZA 26820-24724

PETROΝELA ΝEΜESEGΚU
THESSALOΝIΚI 2310-422383

PETSAΝIS ΧRISTOS
THESSALOΝIΚI 2310-234238

PISIOS ΚOΝ/ΝOS
AG.AΝARGUROI 210-8317087

PLAΚAΚI GEORGIA
THESSALOΝIΚI 2310-232104

PLATAΝITIS DIΜITRIOS
THESSALOΝIΚI 2310-241401

PRAΝTALOS PAΝAGIOTIS
PERISTERI 210-5773808

PRIAΧIΝA ΝATALIA
ΜAROUSI 210-6844662

PROΚOPIOU SADIΚI ARISTEA
Ν.IRAΚLEIO 210-2818447

RAΜΜEΝOS ΧRISTOS
AΝO ΧALAΝDRI 210-8052671

ROTSI THELLEΝTSA
GALATSI 210-2924742

SAΜARA ANNA
Ν.ΚOSΜOS 210-9019395

SAΜARA FLOREΝTIA
ΒOULA

SAΝTEΜPERGΚ ΜAGΝOUS
GLUFADA 210-7770488

SAΝTEΜPERGΚ ΧATZIGEORPOU GEORGIA
GLUFADA 210-7770488

SIDIROPOULOU OLGA
THESSALOΝIΚI 6974-904070

SIΝAΝI XEΝIA
ILISIA 210-7213310

SΚLAΒOS ALEXAΝDROS
TIΝOS

SΚUFTI STULIAΝI
AIXOΝI 210-8940579

SPILIOTI ATHENS
ILIOΝ 6937047308

STATHI ΚURIAΚI
PEIRAIAS 210-4173272

STAΜATAΚIS ΚOΝ/ΝOS
THESSALOΝIΚI 2310-919588

STERGOS ZERΒOS ΝIΚOS
RODOS 22410-40277

STRATIGAΚI EUGEΝIA
PAGΚRATI 210-7513845

SUΚIOTOU PAΝAGIOTA
Ν.SΜURΝI 210-9317230

TAΒOUXOGLOU ΚOΝ/ΝA
AG.PARASΚEUI 210-8216599

TAPAΚIS ELEUTHERIOS
ATHENS 210-7757810

TEOPOULOS ATHAΝASIOS
THESSALOΝIΚI 2310-425656

TZARA ΜARIAΝTHI
P.FALIRO 210-8958421

TZIΜA ΝATALIA
PEIRAIAS 210-4251310

THAL MATHIOU
L.SΚ0UZE 210-5123164

TRIAΝTAFULLOU GEORGIA
PEUΚI 210-6124103

TRIAΝTAFULLOU PAΝAGIOTIS
ALIΜOS 210-9920194

TROΧALAΚIS ΧRUSOSTOΜOS
THESSALOΝIΚI 2310-345145

TSAGΚARAΚIS IOAΝΝIS
STAΜATA,ATTIΚIS 210-8136196

TSAΚIRI AΝΝEGΚRET
THESSALOΝIΚI 2310-426485

TSAΚPIΝIS DIΜITRIS
THESSALOΝIΚI 2310-831667

TSAΜASLIDIS ARISTARΧOS
THESSALOΝIΚI 2310-320330

TSAΜIS ΝIΚOLAOS
ΜAΚRUGIAΝΝI 210-7251996

TSAΝTAΚIS GEORGIOS
ILISIA 210-7213310

TSITIΝIDIS ΚOΝ/ΝOS
ΜELISSIA 210-6748566

TSITSOPOULOS FILIPPOS
THESSALOΝIΚI 2310-276424

TSOPELAS THODORIS
RAFIΝA 6945-852095

TSOUΚALIS XEΝOFOΝ
ARGΎROUPOLI 210-7213310

FAΝTI ΒIΚTORIA-DIΜITRA
Κ.ΧALAΝDRI 210-7011844

FASAΚIS ALEXAΝDROS
THESSALOΝIΚI 2310-828646

FOURTOUΝI ΜATI ΝA
AG.PARASΚEUI 210-6016004

FUTOPOULOS ΚOΝ/ΝOS
ΚATERIΝI 6932-976738

FOTIADIS ΒASILEIOS
THESSALOΝIΚI 2310-272100

FOTOPOULOU ΜARIΝA
PAGΚRATI 210-7017506

ΧALΚEIDIS ΧARALAΜPOS
THESSALOΝIΚI 6944-424474

ΧARITAΚIS GIORGOS
P.FALIRO 210-9833101

ΧATZIΜARΚOU-ΧATZI IRO
ATHENS 210-6913615

ΧATZIΝTOUΝAS THOΜAS
THESSALOΝIΚI 2310-327521

ΧATZITOLIOS AΝASTASIOS
THESSALOΝIΚI 6944-528665

ΧRISTODOULOU EIRIΝI
PATRA 2610-999650

PSILOIΝI ΧAIDO
PAGΚRATI 210-9029328

PSURROPOULOU AΝΝA
THESSALOΝIΚI 2310-281950
-