ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό στην Κλασική Ομοιοπαθητική - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κατηγορίες: Εκπαίδευση
Εικόνα Άρθρου

Μεταπτυχιακό στην Κλασική Ομοιοπαθητική - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική" στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από το περιοδικό HomeoNews, τεύχος 7ο, Δεκ 2007

Καθ. Ιωάννης Δαρζέντας
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ερμούπολη, Σύρος

Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες, Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε εσάς για να σας ενημερώσουμε για τη σημαντική εξέλιξη της ίδρυσης και λειτουργίας ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters - MSc) με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική». Το ΠΜΣ αυτό, που οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική απόφαση 91178/Β7 (ΦΕΚ 1912 τ.Β./26.12.2006). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η δημιουργία, ολοκλήρωση, και μετάδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο διεπιστημονικό πεδίο των ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα στον χώρο της Κλασικής Ομοιοπαθητικής.

Οι σκοποί του ΠΜΣ είναι:

 • Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ιατρών και Οδοντιάτρων στη θεωρία και εφαρμογή Ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων και ειδικότερα στο χώρο της Κλασικής Ομοιοπαθητικής.

 • Η οργάνωση της γνώσης στο χώρο των ολιστικών εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων και ειδικότερα της Κλασικής Ομοιοπαθητικής σε Ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια αυτού αναμένεται να είναι η συνεισφορά στη γενικότερη αναγνώριση και δόμηση, καθώς και στη θεσμοθέτηση του γνωστικού περιεχομένου της Κλασικής Ομοιοπαθητικής και των εφαρμογών της.

 • Η δημιουργία και εφαρμογή ενός θεσμοθετημένου προγράμματος σπουδών για την καλύτερη μετεκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

  Αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να μεταδώσει τη γνώση της ομοιοπαθητικής επιστήμης. Να καταδείξει στο μεταπτυχιακό φοιτητή τον τρόπο σκέψης - σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ομοιοπαθητικής - κατά τη διαδικασία λήψης των πληροφοριών από τον άρρωστο, αλλά και την ακριβή αξιολόγηση και σύνθεση αυτών των πληροφοριών έτσι ώστε να προκύψει το σωστό ομοιοπαθητικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση των ιατρών και οδοντιάτρων έτσι ώστε να γνωρίζουν την πρόγνωση αλλά και την εξέλιξη της αρρώστιας με βάση τη θεωρία των επίπεδων υγείας, όπως προσδιορίστηκε από τον Γεώργιο Βυθούλκα. Η δοσολογία και οι δυναμοποιήσεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων αναλύονται διεξοδικά με βάση όχι μόνο τα επίπεδα υγείας αλλά και διάφορες άλλες παραμέτρους που ο ομοιοπαθητικός γιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του. Συγχρόνως δίνεται έμφαση στη συγκριτική materia medica αλλά και σε μια πληθώρα νέων ιδεών σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού στην υγεία και την αρρώστια.

  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις ασθενών με follow-up, ανάλυση και εκτίμηση της κάθε περίπτωσης, στρατηγικές συνταγογράφησης, σε βάθος ανάλυση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την ομοιοπαθητική συνταγογράφηση, διαφορική Materia Medica. Γενικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρακτική εφαρμογή του ενός προσωπικού φαρμάκου του ασθενούς αλλά και την εφαρμογή της Κλασικής Ομοιοπαθητικής όπως τη δίδαξε ο Hahnemann.

  Βασικά στοιχεία του επιστημονικού αντικειμένου του ΠΜΣ είναι η ολιστική θεώρηση και κατ' επέκταση η διεπιστημονικότητα. Συμπεριλαμβάνονται γνωστικές περιοχές όπως η Συστημική Θεωρία / Συστημική Σκέψη, η Θεωρία των Πολύπλοκων Συστημάτων, Βιοσυστήματα, Βιοσημειολογία κ.τλ Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν το εύρος του διεπιστημονικού πεδίου στο οποίο πρέπει να βασίζεται ένα ΠΜΣ Ολιστικών Εναλλακτικών θεραπευτικών Συστημάτων, όπως η Κλασική Ομοιοπαθητική και υποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας του μέσα σε ένα καθαρά διεπιστημονικό χώρο, ο οποίος διέπεται από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και του οποίου ο πυρήνας είναι η Ολιστικότητα της Συστημικής Προσέγγισης.

  Το αντικείμενο του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι η Ολοκληρωμένη Σχεδίαση κάνοντας δημιουργική χρήση ενός ευρύτατα διεπιστημονικού αμαλγάματος γνώσης. Το τμήμα χαρακτηρίζεται από μια ευρύτατη διεπιστημονικότητα στην οποία περιέχονται τα πεδία και οι έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, περιλαμβάνονται και συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη ενός ΠΜΣ στην περιοχή αυτή, όπως παραδείγματος χάριν οι νέες τεχνολογίες και η σχεδίαση πληροφορίας και περιεχομένου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη και διαχείριση εξειδικευμένης πληροφορίας που απαιτείται στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής πρακτικής. Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος είναι αντιπροσωπευτική της διεπιστημονικότητας και του εύρους των ενδιαφερόντων των μελών του. Η δραστηριότητα αυτή διαφαίνεται θεματικά και ποιοτικά και από το μεγάλο αριθμό των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται στο τμήμα, καθώς και από το μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του. Με δεδομένη την αυξημένη πολυπλοκότητα και την εξ ορισμού διεπιστημονικότητα ενός επιστημονικού χώρου όπως αυτός της Κλασικής Ομοιοπαθητικής είναι φυσικό να απαιτείται ένα διευρυμένο διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, όπως αυτό του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για να καθοριστεί και να αναπτυχθεί ένα τέτοιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ιατρικών και των Οδοντιατρικών Σχολών του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι δύο έτη, δηλαδή τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Έχουν προβλεφθεί και εξασφαλισθεί υποτροφίες για μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα. Κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, γίνεται η διεξαγωγή των μαθημάτων. Κατά το τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται κυρίως με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, και την πρακτική άσκηση.

  Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:

 • Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο σύνολο των μαθημάτων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το αρ. 12 του ν. 2083/1992.

 • Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

 • Η συμπλήρωση 58 διδακτικών μονάδων.

  Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος. Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και διαφόρων χώρων εφαρμογής των εναλλακτικών θεραπευτικών συστημάτων, όπως η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής στην Αλόννησο, στην οποία θα πραγματοποιείται και εργαστηριακή εξάσκηση, και Κέντρων και Ιατρείων στα οποία ασκείται η Κλασική Ομοιοπαθητική από ιατρούς μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί παγκοσμίως με την ίδρυση και λειτουργία αυτού του μεταπτυχιακού και αναμένεται να αποτελέσει το πρότυπο και τον οδηγό για την επανάληψη σχετικών δράσεων παγκοσμίως.

  Σας καλούμε, να επισκεφθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες το site του Μεταπτυχιακού (https://www.syros.aegean.gr/homeopathy).
  Με εκτίμηση
  Καθ. Ιωάννης Δαρζέντας • -